Moln8 banner

FÖRELÄSARE

 

Samhällsspridning av Covid-19

Joakim Rocklöv, lProfessor, Avdelningen för hållbar hälsa, Umeå Universitet.

Joacim forskar i gränslandet mellan områdena global hälsa, miljöförändringar och infektionsepidemiologi. Han leder en forskargrupp som fokuserar på att modellering av sjukdomars aetiologi, och utvecklingen av prediktiva modeller för tidiga varningssystem och konsekvenser av ett förändrat klimat, bla genom att använda AI metoder.

 
Luftvägsvirus på arbetplatser

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet

Jakob är docent i aerosolteknologi vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet och föreståndare för universitetets aerosollaboratorium. Hans forskning är huvudsakligen inriktad mot inhalation av luftburna partiklar och lungor. Sedan flera år tillbaka har han särskilt intresserat sig för spridning av infektionssjukdomar via virus och bakterier i aerosol och droppar. Han har också tillsammans med professor Per Wollmer utvecklat AiDA, en ny metod att detektera förändringar i små luftvägar med hjälp av nanoaerosol.

 
Ungas introduktion i arbetslivet

Petter Gustavsson, Professor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

Hälsosamt INTräde i Arbetslivet, HINTA

Katrin Dierschke, Specialistläkare, Arbets- och miljömedicin, Region Skåne

natverket-hinta-nagra-av-medlemmarna-3sue.jpg


HINTA
Hälsosamt INTräde i Arbetslivet. Nätverket HINTA är ett nationellt samarbete mellan alla Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker för att bättre kunna samordna våra preventiva insatser för en hälsosam yrkesdebut och ett hållbart arbetsliv. Inom nätverket finns en bred kompetens av olika professioner som yrkeshygieniker, ergonom, fysioterapeut, sjuksköterska, kurator, psykolog, läkare, kommunikatör och IT-samordnare. Genom vår verksamhet vill vi bidra till att elever och andra personer som är på väg ut i arbetslivet inte väljer en utbildning eller ett yrke som är olämpligt av medicinska skäl eller att de blir stoppade av myndigheternas medicinska krav. På så sätt vill vi bidra till att minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdomar under utbildningen och tidigt i arbetslivet.

Lönar sig god arbetsmiljö?

Malin Lohela Karlsson, Forskare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

Malin har under flera år riktat sin forskning mot området interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa med ett särskilt fokus på ekonomiska utvärderingar samt produktivitets- och effektivitetsmätningar på arbetsplatser. En stor del av forskningen har handlat om att utveckla modeller och metoder för att beräkna kostnader för arbetsrelaterad ohälsa och ekonomiska effekter av insatser. Resultatet blev bland annat ett arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, med grund i forskning och evidens, som togs fram med syfte att kunna användas för att ge stöd i ekonomiska argument för arbetsmiljöarbete. Under detta pass kommer ni få ta del av verktyget och stöd i hur det kan användas.

Att avgöra kostnadseffektiviteten för preventiva program

Lars Lindholm, Professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Lars Lindholm, professor i hälsoekonomi, institutionen för epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet. Huvudsakligt forskningsområde är ekonomisk analys av prevention.

 

Vad har vi lärt oss av nedstängningens effekter på luften?

Christer Johansson, Professor, Stockholms universitet/SLB

Christer är professor i Kemisk Meteorologi vid Stockholms universitet. På Institutionen för miljövetenskap jobbar han sedan 30 år med forskning och undervisning rörande urbana luftföroreningar - utsläppen, spridningen och kvantifieringar av exponering i till exempel epidemiologiska studier. Han arbetar också som miljöutredare på Miljöförvaltningen (SLB-analys) i Stockholms stad. Arbetet på SLB-analys innefattar luft- och hälsokonsekvensutredningar i samband med olika stadsplaner, såsom Förbifart Stockholm, samt effekter av olika åtgärder - trängselskatt, dubbdäcksförbud och miljözoner. 

Luftföroredningar, luftvägsvirus och Covid-19

Anna Oudin, Docent, Forskare, Umeå univ/Lunds univ

Anna är epidemiolog och statistiker. Hennes forskning handlar främst om hur luftföroreningar kan påverka hjärnan. Till exempel studerar hon hur luftföroreningar påverkar barns psykiska hälsa och kognitiva effekter av luftföroreningar hos äldre. Hon använder sig både av epidemiologiska studier och av hälsokonsekvensanalyser i sin forskning. Anna Oudin leder ett projekt finansierat av Formas som handlar om hälsoeffekter av vedeldning, samt delar av ett EU-projekt (TUBE) och ett VR/JPND-projekt där man undersöker hur partiklar kan påverka risken att få demens. Detta görs med en kombination av toxikologi, epidemiologi, samt kammarstudier. Anna är även knuten till Arbets-och Miljömedicin på Lunds universitet.

 

Evidensbaserad praktik i företagshälsovård

Gunnar Bergström, Professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

 Göran Bergström

 

 

Arbetsväxling för bättre arbetsmiljö

Laila Axelsson-Jonsson, Avdelningschef, Intern service, Region Västerbotten

Laila är avdelningschef vid Intern service Region Västerbotten, Lycksele lasarett. Hon har jobbat som chef inom Regionen sedan 1997 med kortare avbrott till privat verksamhet, och ansvarar nu för all service vid lasarettet förutom fastighetsdrift och har cirka 40 medarbetare.

Ambitionen som chef är att få medarbetarna att trivas och utvecklas på jobbet. Inom serviceverksamheten har de jobbat med konceptet hälsofrämjande arbetsplats och har blivit certifierade vid två tillfällen. Sedan ett antal år tillbaka startade hon upp arbetet med arbetsväxling som har uppmärksammats både på riksnivå och lokal nivå. 

 

Fysisk aktivitet i kontorsmiljöer

Viktoria Wahlström, Leg sjukgymnast, med dr, Hållbar hälsa, Umeå universitet.

wahlstrom-viktoria-0525-200131-mpn-twwq.jpg

Viktoria har tidigare arbetat som klinisk sjukgymnast bl.a inom primärvård och som privatpraktiker, samt arbetat med rehabilitering- arbetsmiljö och hälsopromotion inom GE Healthcare. Viktorias avhandling handlar om interventioner för att minska stillasittande och och öka fysisk aktivitet i kontorsmiljöer.